Αριστομένης ο Μεσσήνιος

Να επιτευχθεί απώλεια βάρους dothan al

Ειδική Μελέτη ή Έρευνα συγκεκριμένου γεγονότος ή αντικειμένου Ο αναγνώστης, λοιπόν, πρέπει να γνωρίζει ότι βρίσκεται στην κορυφή της πυραμί- δας όπου έχουν συνοψισθεί, όσο είναι αυτό δυνατόν, έρευνες και μελέτες που φθάνουν μέχρι την βάση, δηλαδή από γενικά μέχρι πολύ ειδικά θέματα. Μια Γενική Ιστορία, συνε- πώς, συνοψίζει τα συμπεράσματα μελετών και ερευνών μιας πλειάδας επιστημόνων και για την συγγραφή της απαιτείται επιστημονική νηφαλιότητα και λογοτεχνική γλαφυρότη- τα.

σωστή εφαρμογή έσπασε καυστήρα λίπους τι τρώω για να αδυνατίω

Συνήθως στην αρχή της σταδιοδρομίας του, ο κάθε Ιστορικός μελετά σε βάθος και με κάθε λεπτομέρεια μία μικρή πτυχή της Ιστορίας θέτοντας και εκείνος το μικρό λιθαράκι του στην παραπέρα προώθηση της ιστορικής γνώσεως. Έτσι και ο υποφαινόμενος μελέ- τησε την προσφυγική εγκατάσταση στην Ελλάδα και την ελληνική οικονομία και κοινωνία του μεσοπολέμου.

Σίγουρα όμως, όταν ο μελετητής θέλει να καταλάβει τους μηχανισμούς του Ιστορικού γίγνεσθαι, τα αίτια και τα αποτελέσματά του, την πορεία και τους κύκλους του ανθρώπινου πολιτισμού μέσα στους αιώνες, τότε πρέπει να καταφύγει στην Μακρο-Ιστορία, στην μελέτη μεγάλων ιστορικών περιόδων.

Το ιστολόγιο του Νίκου Σαραντάκου, για τη γλώσσα, τη λογοτεχνία και… όλα τα άλλα

Μόνο τότε να επιτευχθεί απώλεια βάρους dothan al να διακρίνει τους κύκλους, τις συνέχειες, τις ασυνέχειες και τις αλλαγές στην Ιστορία του αν- θρώπου. Η παρούσα Ιστορία άρχισε να γράφεται από μια ανάγκη του συγγραφέα να γνωρί- σει βαθύτερα την Ιστορία του Δυτικού Πολιτισμού και να εξηγήσει στους φοιτητές του τις ιστορικές και πολιτισμικές αλλαγές που υπέστη η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο Ευρωπαϊκός πολιτισμός, από την αρχαιότητα έως σήμερα.

ΛΟΪΖΟΣ σύνοψη ολόκληρης της Ιστορίας του Δυτικού Πολιτισμού, αλλά και στα πιο ειδικά μαθή- ματα, έπρεπε η Ιστορία να εξετασθεί όχι ως μια απλή διαδοχή γεγονότων αλλά ως μια σει- ρά ιστορικών και πολιτισμικών κύκλων αλλά και πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών συνεχειών και ασυνεχειών.

Έπρεπε, δηλαδή, ο διδάσκων να εξηγήσει στους φοιτητές μέσα από τις διάφορες ιστορικές περιόδους κύκλους τις μεταβολές που υπέστη ο πολιτισμός στην διαδρομή του από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, όχι όμως αναγκαστικά ως μία ευ- θύγραμμη και εξελικτική ανοδική πορεία αλλά ως μια διαδοχή ιστορικών και πολιτισμι- κών συνεχειών και ασυνεχειών του Ιστορικού γίγνεσθαι. Έτσι άρχισε να συγγράφεται η Ιστορία αυτή, όταν σιγά-σιγά ο συγγραφέας κατάλαβε ότι η συγγραφή μια Γενικής Ιστο- ρίας είναι το ανώτατο επιστημονικό στάδιο που μπορεί να φθάσει ένας Ιστορικός, μια που πρέπει να δώσει το στίγμα της εποχής του μέσα από την Ιστορία του.

Μεταγραφή Ονομάτων Μέχρι περίπου το τέλος της δεκαετίας τουόταν οι Έλληνες συγγραφείς Ι- στορικών βιβλίων συναντούσαν ξένα κύρια ονόματα τα οποία έπρεπε να αποδώσουν στα ελληνικά, αλλά και οι περισσότεροι δημοσιογράφοι, μετέφραζαν ή ελληνοποιούσαν τα ξενόγλωσσα ονόματα έτσι ώστε να προσαρμοσθούν στην ελληνική γραμματική.

Σιγά-σιγά όμως, και κυρίως μετά το με την καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας, επικράτησε να αποδίδονται τα ξενόγλωσσα κύρια ονόματα με μεταγραφή τους στα ελληνικά και όχι με μετάφραση ή προσαρμογή.

Για παράδειγμα, ο Thomas Edison γραφόταν ως Θωμάς Έδι- σον, δηλαδή γινόταν μετάφραση του Thomas σε Θωμάς και μεταγραφή του αγγλικού συμφώνου d στο ελληνικό δ. Στην παρούσα Ιστορία προτιμήθηκε μια μέθοδος αποδόσεως των ξενόγλωσσων κυρίων ονομάτων που ακολουθεί και τις δύο πλευρές της παραπάνω συνθήκης.

Τα ξενόγλωσσα ονόματα αναγράφονται σύμφωνα με την μορφή που έχουν λάβει στην ελληνική ιστορική φιλολογία ή στον τύπο. Άλλο παρόμοιο πρόβλημα προέκυψε όταν έπρεπε να αποδοθούν κύρια ονόματα λαών της Εγγύς Ανατολής που ανέπτυξαν πολιτισμούς προγενέστερους του Αρχαίου Ελ- ληνικού.

Πολλοί σημερινοί συγγραφείς μεταγράφουν τα αρχαία αυτά ονόματα από την ξενόγλωσση βιβλιογραφία ακολουθώντας την σύγχρονη μέθοδο, να επιτευχθεί απώλεια βάρους dothan al το b σε μπ το d σε ντ το g σε γκ κ.

Σε αυτό το βιβλίο προτιμήσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα αρχαία κύρια ονόματα όπως αναφέρονται κυρίως από τον Ηρόδοτο ή τον Διόδωρο τον Σικελιώτη ή την Αγία Γραφή κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα, δηλαδή ο Amenhotpe αναφέ- ρεται ως Αμένοφης και όχι ως Αμενχότπε. Στις περιπτώσεις που δεν ήταν δυνατόν να βρε- θεί η αντιστοιχία, ανατρέχαμε στην Παγκόσμια Ιστορία Ελευθερουδάκη 2 ή μεταγράφαμε μόνοι μας τα ονόματα χρησιμοποιώντας την μετατροπή των b, d, g σε β, δ, και γ αντιστοί- χως και με έκθλιψη του εισαγωγικού δασέος h.

Σε όλες τις περιπτώσεις που έγινε απόδοση ξενόγλωσσων κυρίων ονομάτων στα ελληνικά, τέθηκε μέσα σε παρένθεση και το κύριο όνομα, όπως αναγράφεται στην διεθνή και κυρίως αγγλόφωνη βιβλιογραφία. Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις προτιμήθηκαν κύρια ονόματα που δεν ήταν εντελώς σωστά επιστημο- νικά αλλά ήταν γνωστά στο ευρύ κοινό ή είχαν μία παράδοση στην ελληνική βιβλιογρα- φία.

Παρά την καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας από τοτο γλωσσικό ζήτημα 2 Παγκόσμια Ιστορία. Αθήνα: Ελευθερουδάκης-Νίκας, Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχουν ακόμη ξεκαθαρισθεί διάφορα γλωσσικά προβλήματα και κυρίως οι διπλοί γραμματικοί τύποι. Η σημερινή μας γλώσσα βρίθει μάλιστα από λανθασμένες γραμματικά και συντακτικά εκφράσεις που γράφονται στον τύπο ή μεταδίδονται από τα ηλεκτρονικά μέσα ενημερώσεως και επικοι- νωνίας. Λείπει, με άλλα λόγια, μια σύγχρονη γραμματική που θα περιλάβει όλους τους χρησιμοποιούμενους γραμματικούς τύπους, θα λύσει το πρόβλημα των αρχαιόκλιτων ρη- μάτων, των κύριων ονομάτων, και του μονοτονικού συστήματος.

Η Γραμματική αυτή θα πρέπει, ας πούμε κάθε δύο χρόνια, να επανεκδίδεται λύνοντας διάφορα προβλήματα και έχοντας ενσωματωμένες όλες τις γραμματικές αλλαγές που έχουν εν τω μεταξύ παγιωθεί, μέχρι οι συγγραφείς τύπος, λογοτεχνία, επιστήμη κλπ να καθιερώσουν ορισμένους γραμματικούς τύπους που θα έχουν γίνει ευρέως αποδεκτοί και θα χρησιμοποιούνται από όλους.

Τζάρτζανος, Νεοελληνική Σύνταξις, 2 τόμ. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη, και Αγαπητός Γ. Επίσης, χρησι- μοποιήθηκε κατά κόρον ο ηλεκτρονικός Ορθογράφος έκδ. Αραβαντινού της εταιρείας Computer Logic καθώς και ο ορθογραφικός διορθωτής της ελληνικής του Microsoft Word για Windows.

Το πρόβλημα της σωστής χρήσεως της γλώσσας προέκυψε όταν υπήρξε ανάγκη να αποδοθούν σύνθετα ιστορικά νοήματα, που θα έπρεπε να είναι κατανοητά όχι μόνον σήμερα αλλά και στο απώτερο μέλλον, αλλά και όταν το κείμενο έπρεπε να αποκτήσει ομοιογένεια και κυρίως επιστημονική υπόσταση.

PARK SHARKS EPISODE 44 DOTHAN AL

Κατά την συγγραφή του βιβλίου, λοιπόν, προέκυψαν γλωσσικά και ορθογραφικά προβλήματα τα οποία λύθηκαν με διάφορες ατο- μικές ίσως αποδοχές του συγγραφέα. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήθηκε πάντα η κατάλη- ξη σε -σθ και -χθ αντί -στ και -χτ, όπως στο "παρουσιασθεί" αντί "παρουσιαστεί" εκτός φυσικά από περιπτώσεις όπως το "παραστεί".

Ορισμένες φορές χρησιμοποιήθηκαν αρ- χαιόκλιτοι τύποι ρημάτων για να εκφρασθεί το πλήρες νόημα, όπως οι τύποι "υπέκειντο", "συνέβη", "παρέβη" αντί των ανύπαρκτων "υπόκεινταν", "συνέβηκε", "παράβηκε". Σε αυ- τές τις περιπτώσεις βοήθησαν πολύ οι ηλεκτρονικοί ορθογράφοι για να αποφευχθούν λάθη εκ παραδρομής. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε πάντα η κατάληξη των θηλυκών της γενική σε -εως και όχι σε -ης, να επιτευχθεί απώλεια βάρους dothan al.

Uploaded by

Ακόμη, τέθηκε τελικό ν στις λέξεις την, στην, δεν, αυτήν, έναν και έγινε προσπάθεια να αποφευχθούν νοήματα που θα μπέρδευαν τον αναγνώστη με την έλλειψη του τόνου, όπως στις εκφράσεις "ο στρατηγός της παρέ- δωσε την πόλη" που μπορεί να εκληφθεί είτε ως "ο στρατηγός τής παρέδωσε" είτε ως "ο στρατηγός-της παρέδωσε".

Πιστεύουμε ότι δεν είναι πρακτική η χρήση του τόνου στα μο- νοσύλλαβα σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως συστήνει η κρατική γραμματική του ΟΕΔΒ, αν και αναγκασθήκαμε να την εφαρμόσουμε όπου ήταν αναπόφευκτο. Ίσως ο τονισμός όλων των λέξεων θα έλυνε αυτά τα προβλήματα.

Επίσης, για καλύτερη κατανόηση του κειμένου διατηρήθηκε ο δεύτερος τόνος στην προηγούμενη λέξη από κτητικές αντωνυμίες, δηλαδή "ο αυτοκράτοράς της παρέδωσε την πόλη".

Επικοινωνία

Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως εί- ναι φανερό, διατηρήθηκε η δασεία για να αποφευχθούν παρεξηγήσεις. Πηγές και ένθετα κείμενα. Με αυτόν τον τρόπο, ο αναγνώ- στης καλείται να αναπνεύσει την ατμόσφαιρα μιας εποχής ή να εμβαθύνει να επιτευχθεί απώλεια βάρους dothan al κατανόη- ση ενός συγκεκριμένου ιστορικού γεγονότος διαβάζοντας ένα απόσπασμα από το πρωτο- γενές ιστορικό υλικό.

Οι παραθέσεις εντός κειμένου είναι συνήθως αποσπάσματα από την φιλολογική ή φιλοσοφική παράδοση κάθε μικρού κύκλου ενώ σπάνια αποτελούν παραθέματα απόψεων σημαντικών Ιστορικών ή άλλων διανοουμένων ή πρωτογενών πηγών. Σε ξεχωριστές ενό- τητες, όμως, παρατίθενται Ιστορικές Πηγές που περιλαμβάνουν συνήθως συνθήκες μεταξύ λαών ή κρατών, αποσπάσματα νομοθετικών κωδίκων, διατάγματα, αποφάσεις βασιλέων, αυτοκρατόρων, αρχηγών κρατών ή οργανισμών, δηλαδή να επιτευχθεί απώλεια βάρους dothan al ονομαζόμενες αντικειμενικές πηγές.

Σε λίγες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται αλληλογραφία προσώπων, διηγήσεις χρο- νικογράφων, προσωπικές μαρτυρίες, που αποτελούν φυσικά υποκειμενικού χαρακτήρα πηγές. Σκοπός όλων των παραθέσεων είναι να δοθεί στον αναγνώστη μια ιδέα από την πρώτη ύλη που χρησιμοποιεί ο Ιστορικός για να συγγράψει την Ιστορία του.

Όλες οι με- ταφράσεις κειμένων από σύγχρονες ή αρχαίες γλώσσες έχουν γίνει από τον συγγραφέα εκτός εάν αναφέρεται όνομα μεταφραστή. Στις περιπτώσεις όπου η αρχική μετάφραση έγινε από γλώσσα ή κείμενο μη προσιτό στον συγγραφέα, αναγράφεται και ο αρχικός με- ταφραστής.

Οι Ιστορικές Πηγές αποτελούν σημαντικότατο μέρος της παρούσας Ιστορίας διότι μόνο έτσι μπορεί ο αναγνώστης να κατανοήσει ότι κάθε σημείο του έργου βασίζεται σε πληθώρα πρωτογενών ιστορικών κειμένων και άλλων πηγών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα παρατηρήσει ο αναγνώστης ότι οι παρατιθέμενες πηγές δεν συμφωνούν απόλυτα με την διήγηση διότι φυσικά η τελευταία περιλαμβάνει συνδυασμό τους, δηλαδή μια πιο σφαιρική άποψη επί των πραγμάτων, παρά την τυφλή πίστη σε ένα κείμενο.

Στην κυρίως αφήγηση, στις περιπτώσεις εκείνες που δεν είναι σαφές τι ακριβώς έγινε ή οι ιστορικές ερμηνείες διίστανται, να επιτευχθεί απώλεια βάρους dothan al συγγραφέας χρησιμοποιεί λέξεις όπως "μάλλον", "ίσως", "κατά πάσα πιθανότητα" κλπ, για να δείξει την αμφιβολία της προτάσεως που χρησιμοποιεί. Η μαγεία της μελέτης καίγονται λίπος μαζί μου συγγραφής της Ιστορίας, άλλωστε, βρίσκεται στο γεγονός ότι κάθε στιγμή τα πάντα είναι ρευστά και δεν υπάρχουν πραγματικά αληθινά γεγονότα για να διη- γηθεί κανείς παρά μόνο υποψίες ή ερμηνείες του τι και γιατί συνέβη ένα γεγονός ή ποιες ήταν οι αιτίες και τα αποτελέσματά του.

Παραπομπές χρησιμοποιούνται και στις σημαντικότερες περιπτώσεις αμφιλεγό- μενων θεμάτων, έτσι ώστε ο αναγνώστης να γνωρίζει την πηγή που χρησιμοποίησε ο συγ- γραφέας ή διαφορετικές απόψεις επί του θέματος. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχει Επιλογή Βιβλιογραφίας και στο τέλος κάθε μεγάλου κύκλου μπορεί ο αναγνώστης να βρει την Γενική Βιβλιογραφία, που περιλαμβά- νει όλα τα σημαντικά για έναν μέσο αναγνώστη βοηθήματα. Στην Επιλογή Βιβλιογραφίας καταγράφονται τα σημαντικότερα βιβλία και ορισμένα άρθρα που έχουν άμεση σχέση με τα θέματα του συγκεκριμένου κεφαλαίου και αποτέλεσαν τις κύριες πηγές πληροφορήσε- ως για τον συγγραφέα.

Στην Γενική Βιβλιογραφία, όμως, θα βρει κανείς μια πληθώρα δη- μοσιευμένων Ιστορικών Πηγών ή Συλλογών με Ιστορικές Πηγές καθώς και έναν μεγάλο αριθμό Βοηθημάτων που περιλαμβάνουν βιβλία και άρθρα. Ο σχολιασμός των πηγών και η επιλογή του σημαντικότερου βοηθήματος από κάθε κατηγορία έγιναν να επιτευχθεί απώλεια βάρους dothan al να καθοδηγή- σουν στοιχειωδώς τον νεοφώτιστο μελετητή κάθε ιστορικής εποχής.

Περιελήφθη- σαν κυρίως βιβλία και άρθρα γενικού περιεχομένου που είναι εύκολο να εντοπισθούν στο βιβλιεμπόριο ή σε βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και είχαν εκδοθεί μέχρι το καλοκαίρι του Σε ελάχιστες περιπτώσεις, σημειώνονται ειδικές μελέτες και παλαιότερα βοηθήμα- τα. Ακόμη, βιβλία σε γλώσσες άλλες από την ελληνική, την αγγλική και την γαλλική, που δεν στάθηκε δυνατόν να εντοπισθούν σε Βιβλιοθήκες στην Αθήνα ή στην διεθνή αγορά για να αγορασθούν, αλλά θεωρούνται αξιοσημείωτα, ανεγράφησαν έτσι ώστε η βιβλιο- γραφία να περιλαμβάνει όλα τα σημαντικά βοηθήματα κάθε περιόδου.

Η συγγραφή του βιβλίου πραγματοποιήθηκε με βάση μια επιλογή της διεθνώς αναγνωρισμένης βιβλιογρα- φίας για κάθε επί μέρους θέμα, που συγκεντρώθηκε και αγοράσθηκε μετά από προσωπική και επισταμένη έρευνα του συγγραφέα.

Στην επιλογή αυτή βοήθησε η έκδοση Mary Beth Norton, ed. York: Oxford Univ.

αρσενικά ιστορίες επιτυχίας απώλειας βάρους αναμενόμενη απώλεια βάρους σε λίγα και εύκολη

Press, της Αμερικανικής Ιστορικής Ενώσεως American Historical Associationτης ο- ποίας ο συγγραφέας είναι μέλος. Ο συγγραφέας πραγματοποίησε, επίσης, επιτόπιες επισκέψεις σχεδόν σε όλα τα σημαντικά μουσεία, στους αρχαιολογικούς τόπους και σε θέσεις ιστορικής σημασίας στην Ελλάδα, για να έχει μια απολύτως προσωπική αντίληψη των χώρων, των μνημείων και των έργων τέχνης. Για τους ίδιους λόγους, πραγματοποίησε ταξίδια σχεδόν σε όλες τις ευ- ρωπαϊκές μεγαλουπόλεις για να επισκεφθεί μουσεία και να μελετήσει τα εκτιθέμενα έργα τέχνης που σχετίζονται με την Ιστορία του.

Ευχαριστίες Το βιβλίο αυτό οφείλει πάρα πολλά σε ανθρώπους που ποτέ δεν φαντάσθηκαν οι ίδιοι ότι κάποτε θα συνέβαλαν στην συγγραφή του.

Much more than documents.

Βαγενά, Ε. Ιεσ- σαί, Δρ. Κορακίδη και Α. Να επιτευχθεί απώλεια βάρους dothan al ευχαριστώ θερμά τους Καθηγητές και Καθηγήτριες Dr. Kaplan, Dr. Graves, Dr.

Schwartz, Dr. Wilson, Dr. Carpenter, Dr.

 • Η μαθηματική δομή της ελληνικής γλώσσας και άλλες τέτοιες βλακείες Posted by sarant στο 4 Σεπτεμβρίου, Ένα καινούργιο παραμύθι κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες στο ελληνικό Διαδίκτυο, ένα κείμενο που διατείνεται ότι «Μιλώντας ελληνικά διατυπώνουμε μαθηματικές εξισώσεις» και  έχει ήδη διαγράψει εντυπωσιακή πορεία, αφού έφτασε να δημοσιευτεί σε προβεβλημένους ιστότοπους σαν το «σκανδαλοθηρικό» παράρτημα του yahoo.
 • Από τότε η έρευνα συστηματοποίησε και διεύρυνε τις γνώσεις μας πάνω στο θέμα χωρίς όμως να δώσει απάντηση στα ερωτήματα που τέθηκαν εξαρχής, όπως ποια ήταν η ταυτότητα αυτών των λαών.
 • О Боже! - воскликнул он в ужасе.

 • Αριστομένης ο Μεσσήνιος
 • Сколько в тебе снобизма.

Calkins, Dr. Korllos, Dr. Whitney, Μαρία Στύλου, Δρ. Βόντσολο, Δρ. Σαπορίτη, Δρ. Καραγιάννη, και ιδιαιτέρως τους Dr. Papacosma, Dr N. Power, Dr. McGrew και Δρ. Θα ήθελα να επιτευχθεί απώλεια βάρους dothan al να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τον εκλιπόντα Να επιτευχθεί απώλεια βάρους dothan al.

Ανδρόνικο, ανασκαφέα της Βερ- γίνας, και τις ευχαριστίες μου στους Σπ.

 • Следи за мной, - холодно парировал Стратмор.

 • Джабба взял в руки распечатку.

 • Χάσουν βάρος μίσος
 • Я видел его в Интернете.

 • Они плодятся быстрее кроликов.

 • Υγιές βάρος να χάσει σε μια εβδομάδα
 • Да, Грег Хейл противный и наглый, но он же не предатель.

Ιακωβίδη, ανασκαφέα των Μυκηνών, Δ. Παντερ- μαλή, ανασκαφέα στο Αρχαίο Δίον, Χρ. Ντούμα, ανασκαφέα της Θήρας, καθώς και στις Αρχαιολόγους Ι. Καρέτσου Διευθ. Μουσείου ΗρακλείουΑ. Μουστάκα και Δρ Ν. Μα- ρινάτου κόρη του Καθηγητή και πρώτου ανασκαφέα της Θήρας Σπ. Οφείλω επίσης να ευχαριστήσω και τους δύο συναδέλφους Καθηγητές που διάβασαν το μεγαλύτε- ρο μέρος μια πρώτης μορφής του βιβλίου και έκαναν τις παρατηρήσεις τους. Ως είναι φυ- σικό, όλα τα λάθη που να επιτευχθεί απώλεια βάρους dothan al να υπάρχουν στο έργο βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον συγγραφέα.

ΛΟΪΖΟΣ Θα ήταν παράλειψή μου εάν δεν ανέφερα την σημαντική βοήθεια που προσφέρουν οι συνάδελφοι επιστήμονες από όλον τον κόσμο που μέσω του Διαδίκτυο Internet εκ- φράζουν τις απόψεις τους στις ηλεκτρονικές συζητήσεις, πληροφορούν για ό,τι νέο συμ- βαίνει στον κλάδο της Ιστορίας και τους παρεμφερείς τομείς ή κάνουν τον μέγα κόπο να καταγράψουν σε ηλεκτρονική μορφή κείμενα, πηγές, εικόνες, χάρτες κλπ.

Από το χρησιμοποίησα κατά κόρον το Διαδίκτυο είτε για να δοκιμάσω ιδέες μου, ζητώντας την γνώμη συναδέλφων, είτε για να αντλήσω πληροφορίες και πηγές που δεν είναι προσιτές αλλού, είτε για να διεξαγάγω βιβλιογραφική έρευνα στις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες του κόσμου.

Η τεχνολογία δίνει φτερά στον σημερινό Ιστορικό και μπορεί να κάνει το έργο του, πολύ εύκολα, όσο το δυνατόν πιο πλήρες. Η συγγραφή της Ιστορίας μου συμπληρώ- θηκε βιβλιογραφικά --κατά ένα μέρος-- με η απώλεια λίπους μου έχει σταματήσει συνδρομή της κυρίας Μ. Στεργίου, Επίτι- μης Διευθύντριας και Κοσμήτορος της Βιβλιοθήκης του Deree College και συνεπώς οφεί- λω να ευχαριστήσω την ίδια και όλο το υπόλοιπο προσωπικό για την απέραντη προθυμία τους να προσφέρουν κάθε δυνατή βοήθεια.

Arxaia Ellas

Κάθε μέρος αυτού του βιβλίου δοκιμάσθηκε πρώτα στην αίθουσα διδασκαλίας και μετά μεταφέρθηκε στο χαρτί. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους φοιτητές μου διότι οι ερωτή- σεις, οι παρατηρήσεις, οι εργασίες τους papers με έβαλαν πολλές φορές σε σκέψεις, μου έδειξαν νέους δρόμους προβληματισμού και με ανάγκασαν να ξανασκεφθώ τι έπρεπε να περιλάβω ως σημαντικό στην Ιστορία μου και πώς να το διατυπώσω.

Η Ιστορία αυτή τους ανήκει διότι άλλωστε αυτοί υπήρξαν το έναυσμα για την συγγραφή της. Η τελική πραγματοποίηση του βιβλίου οφείλεται και στους δικούς μου ανθρώ- πους, που πίστεψαν σε μένα και με υποστήριξαν σε διάφορες φάσεις της ακαδημαϊκής ζωής μου αλλά και κατά την διάρκεια της συγγραφής του έργου.

απώλεια βάρους 30 κιλά σε 4 μήνες

Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τους γονείς μου Χρυσάνθη και Ιωάννη Λοΐζο, τον αδελφό μου Κωνσταντίνο Λοΐζο, τα πεθερικά μου Βασιλική και Γιώργο Καζάκο, την κουνιάδα μου Μαίρη Καζάκου και την σύζυγό μου Δήμητρα, που αναγκάσθηκαν να ζήσουν παρέα με την Ιστορία μου. Η Αρχαία Ελλάδα και οι Ανατολικοί Λαοί π. Το έργο αυτό του ανήκει ως παρακαταθήκη για το δικό του μέλλον.

Δημήτρης Ι.