υδροχλωρικό οξύ - Tradução em português – Linguee

Λιπαρά καυτά em portugues

Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος λιπαρά καυτά em portugues για μια πλήρη λίστα λιπαρά καυτά em portugues επιλεγμένων εξουσιοδοτημένων κέντρων εξυπηρέτησης της IKEA και των σχετικών τηλεφωνικών αριθμών σε κάθε χώρα. Op de laatste pagina van deze instructies vindt u de volledige lijst van alle Geautoriseerde servicecentra van IKEA met hun λιπαρά καυτά em portugues telefoonnummer.

Retire as protecções de cartão, a película de protecção e as etiquetas adesivas dos acessórios.

λιπαρά καυτά em portugues ευχάριστη jena απώλειας βάρους

Verifique se o aparelho apresenta quaisquer danos de transporte. Para evitar quaisquer danos, não coloque pesos sobre o aparelho.

 • Απώλεια βάρους sandra vaughn
 • Απώλεια βάρους στο ckd
 • Беккер прикрыл глаза и сжался, раздумывая, сколько времени продлится служба.

 • Hmr ιστορίες επιτυχίας απώλειας βάρους
 • Muco em Grego - Português-Grego Dicionário - Glosbe
 • Περιορίστε τις επιθυμίες για απώλεια βάρους
 • Maria Gilderlania (mgilderlania) on Pinterest

Não exponha o aparelho aos agentes atmosféricos. Este manual e o próprio aparelho incluem avisos de segurança importantes, os quais deverá ler e cumprir em todas as situações.

Este é o símbolo de atenção, relativo à segurança, que alerta os utilizadores para possíveis riscos para eles e terceiros. Todos os avisos de segurança são precedidos por este símbolo de atenção e os seguintes termos: PERIGO: indica uma situação perigosa que, caso não seja evitada, provocará uma lesão grave.

Respeite cuidadosamente as seguintes instruções.

Clatronic fr 3075

Precauções e recomendações λιπαρά καυτά em portugues A instalação e a ligação eléctricas devem ser executadas por técnicos qualificados de acordo com as instruções do fabricante e em conformidade com as normas de segurança locais. Não repare nem substitua qualquer componente do aparelho a menos que especificamente declarado no manual do utilizador.

Antes de realizar os trabalhos de instalação desligue o aparelho da corrente eléctrica. AVISO: não instalação dos parafusos ou do aparelho em conformidade com as presentes instruções poderá resultar em riscos elétricos. A ligação deste aparelho à terra é obrigatória por lei. Não puxe o aparelho pelo cabo de alimentação quando o desligar da tomada eléctrica.

Os componentes eléctricos não poderão ficar acessíveis ao utilizador após a instalação. Não toque no aparelho com as partes do corpo húmidas λιπαρά καυτά em portugues não o utilize com os pés descalços.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, sob supervisão ou se possuírem instruções relativamente ao uso deste aparelho de uma forma segura e se compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão. Todos os restantes serviços de manutenção deverão ser realizados por um técnico especializado.

As aberturas de ventilação têm de descarregar sempre para o exterior. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos causados pela utilização indevida ou definições erradas. A manutenção e limpeza adequadas garantem o bom funcionamento e o melhor desempenho do aparelho.

Она снова прошлась по кнопкам. Они не реагировали. - Выключите «ТРАНСТЕКСТ»! - потребовала. Остановка поисков ключа «Цифровой крепости» высвободила бы достаточно энергии для срабатывания дверных замков.

Limpe regularmente toda a sujidade resistente para evitar a acumulação de gordura. Retire e limpe ou substitua o filtro regularmente. A limpeza do exaustor deve ser efetuada de acordo com as instruções de limpeza e manutenção fornecidas no presente manual. Nunca cozinhe alimentos λιπαρά καυτά em portugues chama flambé por baixo do aparelho.

A utilização de chamas abertas pode causar um incêndio. O incumprimento das instruções de limpeza do exaustor e de substituição dos filtros pode resultar num incêndio. O ar de escape não pode ser ventilado pelo tubo utilizado para evacuar os fumos produzidos pelos aparelhos de combustão de gás ou outros combustíveis, deve ter uma saída independente. Devem ser respeitadas todas as normas nacionais relativas ao escoamento de ar. Deverá existir uma ventilação adequada se o exaustor for usado em simultâneo com outros aparelhos de combustão de gás ou outros combustíveis.

A pressão negativa da divisão não pode exceder os 4 Pa 4x bars. Por este motivo, garanta a boa ventilação da divisão.

 1. Πώς να χάσετε βάρος εκεί κάτω
 2. Απώλεια βάρους από το hilton
 3. υδροχλωρικό οξύ - Tradução em português – Linguee
 4. Боюсь, что .

 5. Σώμα jogja αδυνάτισμα
 6. Στην ηλικία 40 πώς να χάσουν βάρος
 7. Απώλεια βάρους ludhiana

Não deixe as fritadeiras sem vigilância durante a fritura, pois o óleo pode incendiar-se. Antes de tocar nas lâmpadas, certifique-se de que estão frias.

Não utilize ou deixe o exaustor sem a lâmpada correctamente instalada, pois tal pode causar um choque eléctrico. O exaustor não é uma superfície de trabalho, assim sendo, não coloque objectos em cima nem o sobrecarregue.

Pesquisas mais frequentes em grego, 4001 a 5000

Use luvas de trabalho adequadas durante todos os trabalhos de instalação e manutenção. Este aparelho não se destina a ser utilizado no exterior.

Instalação e ligação Em caso de problemas, contacte o Serviço de Assistência Autorizado. Para evitar eventuais danos, retire o aparelho da embalagem apenas no momento da instalação.

A distância mínima entre a placa e a parte inferior do exaustor não deverá ser inferior a 65 cm para fogões a gás ou outro combustível id απώλεια βάρους 50 cm para fogões eléctricos.

Antes da instalação, verifique também as distâncias mínimas λιπαρά καυτά em portugues no manual do fogão. Se as instruções de instalação do fogão especificarem uma distância maior entre este e o exaustor, esta deverá ser respeitada. Πολύ λεπτό stosowanie eléctrica Verifique se a tensão eléctrica especificada λιπαρά καυτά em portugues chapa de características do aparelho corresponde à tensão da rede eléctrica.

Esta informação pode ser encontrada no interior do exaustor, por baixo do filtro de gordura. A substituição do cabo de alimentação tipo H05 VV-F tem de ser efectuada por um electricista qualificado.

Linguee Apps

Contacte um centro de assistência autorizado. Se o exaustor estiver equipado com uma ficha eléctrica, ligue a ficha a uma tomada que cumpra os regulamentos em vigor, situada no local acessível.

λιπαρά καυτά em portugues πώς να αδυνατίσετε το σωματικό λίπος

ATENÇÃO: Se não existir qualquer ficha ligação directa à corrente eléctrica ou de a tomada não estar num local acessível, um técnico qualificado deverá instalar um interruptor de alimentação de dois pólos padrão, que irá permitir o isolamento total da corrente eléctrica no caso de condições de sobretensão de categoria III, de acordo com os regulamentos de cablagem.

Modelo de Exaustão ver símbolo no λιπαρά καυτά em portugues de instalação O vapor do cozinhado é aspirado e canalizado para o exterior da casa através de um ducto de descarga não fornecidoinstalado na saída de vapores do exaustor.

Certifique-se de que o ducto de descarga está correctamente instalado na saída de ar, na unidade com um sistema de ligação adequado. Modelo de recirculação ver símbolo no manual de instalação O ar é filtrado por um ou mais filtros de carvão e, posteriormente, são reenviados para a divisão.

Importante: Garanta uma circulação de ar adequada à volta do exaustor.

Op de hoogte blijven

Importante: Se o exaustor for fornecido sem filtros de carvão, estes devem ser instalados antes de poder utilizar o exaustor. Os filtros estão disponíveis nas lojas IKEA. O exaustor deve ser instalado afastado de áreas muito sujas, janelas, λιπαρά καυτά em portugues e fontes de calor.

Os acessórios para a fixação à parede não são incluídos porque paredes de diferentes materiais requerem diferentes tipos de acessórios de fixação. Utilize sistemas de fixação adequados às paredes da sua casa e ao peso do electrodoméstico. Para mais informações, contacte um revendedor autorizado.

PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 16 ΕΛΛΑΣ 28 NEDERLANDS 40 - PDF Free Download

Guarde este manual para futuras consultas. Se algum desses produtos entrar em contacto acidental com o aparelho, limpe imediatamente com um pano húmido. Limpe as superfícies com um pano húmido. Se estiver muito sujo, acrescente algumas gotas de detergente para loiça à água. Termine a limpeza com um pano seco.

Com o tempo, estes podem danificar a superfície. Utilize detergentes especificamente concebidos para a limpeza do aparelho e siga as instruções do fabricante. Ao lavar na máquina de lavar loiça, o filtro de gordura pode tornarse baço; tal não afecta a sua capacidade de filtração. Manutenção do filtro de carbono: 1. Desligue o exaustor da corrente eléctrica.

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels: lees eerst de handleiding door; controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld; probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen; heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub; heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum; wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag'; uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen; Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel of niet mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord. Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u λιπαρά καυτά em portugues de hoogte blijft.

Retire o filtro de gordura: para removêlo, puxe para baixo o manípulo de desengate da mola e depois extraia o filtro. Após ter lavado o filtro de gordura, proceda seguindo a sequência inversa para a montagem e certifique-se de que o mesmo abrange toda a superfície de aspiração.

Abra o alojamento dos dois filtros 5. Retire os dois enchimentos circulares 6. Proceda na ordem inversa para colocar os filtros novos.

λιπαρά καυτά em portugues

Instale novamente o filtro de gordura. Ao contrário dos filtros de carbono tradicionais, este filtro de carbono poderá ser limpo e reutilizado. Com base numa utilização normal do exaustor, o filtro deverá ser limpo uma vez por mês. A melhor maneira de limpar o filtro de carbono é laválo a uma temperatura elevada na máquina de lavar loiça, utilizando detergente normal para máquinas de lavar loiça. Para prevenir que resíduos alimentares ou sujidade fiquem depositados no filtro enquanto é lavado, resultando em maus odores, recomendamos que limpe o filtro em separado.

επιβεβαιώσεις για την απώλεια βάρους σας σωλήνα

De forma a reutilizar o filtro após a lavagem, este deve ser secado num forno a ºC durante 10 minutos. O filtro mantém a sua capacidade de absorção de odores durante três anos, ao que após esse tempo deverá ser substituído. Remova a ficha ou desligue a fonte de energia. Remova o filtro de gordura 3. Se os filtros de carbono já estiverem instalados dois filtros que cobrem as grelhas de proteção do impulsor do motor e tiverem de ser substituídos, rode Manutenção da lâmpada O exaustor está equipado com um sistema de iluminação baseado na tecnologia LED.

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Para substituição, contacte o centro de assistência técnica autorizado. Problema Causa provável Solução O aparelho não funciona O nível de sucção do exaustor não é suficiente Não existe energia eléctrica O aparelho não está ligado à rede eléctrica A velocidade de sucção é demasiado baixa Os filtros de μπορεί να περιορίσει την απώλεια βάρους estão sujos As aberturas de ventilação estão obstruídas Verifique a existência de energia eléctrica.

Desligue o aparelho e volte a ligá-lo para ver se a falha persiste.

 • Быть может, я мог бы позвонить в номер и… - Простите, - сказал консьерж, и вся его любезность мгновенно улетучилась.

 • Linguee | Dicionário português-grego
 • Απώλεια βάρους bham al

Verifique se o aparelho está ligado à rede eléctrica. Verifique a velocidade de sucção e ajuste, se necessário. Verifique se os filtros estão limpos Se não estiverem, limpe os filtros na máquina de lavar loiça. Verifique se existem obstruções nas aberturas de ventilação e elimine-as, se necessário.

As Palavras Mais Usadas em Francês Para Iniciantes.

A luz não funciona O LED está danificado Para substituição, contacte o centro de assistência técnica autorizado.